hlavný obrázok stránky

Elektronická úradná tabuľaÚroveň vytriedenia komunálnych odpadov 2023

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov v obci Čertižné v roku 2023

Príloha na stiahnutie: súbor vo formáte PDF o veľkosti 217 kb [217 kB]

Zverejnené: 27.02.2024 9:26:39


Voľby prezidenta Slovenskej republiky 2024

Určenie volebných obvodov a volebných okrskov pre Voľby prezidenta Slovenskej republiky 2024

Príloha na stiahnutie: súbor vo formáte PDF o veľkosti 166 kb [166 kB]

Zverejnené: 30.01.2024 10:29:08


Evidencia štandardov kvality za oblasť VODA - pitná 2024

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví- Evidencia štandardov kvality za oblasť VODA - pitná - 23.01.2024

Príloha na stiahnutie: súbor vo formáte PDF o veľkosti 226 kb [226 kB]

Zverejnené: 24.01.2024 8:06:07


Harmonogram zberu odpadu 2024

Zber komunálneho a separovaného odpadu z domácnosti - prehľad na rok 2024

Príloha na stiahnutie: súbor vo formáte PDF o veľkosti 89 kb [89 kB]

Zverejnené: 16.12.2023 12:36:09


Zápisnica - voľby do NRSR 2023

Zápisnica okrskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku vo voľbách do NRSR 30.09.2023

Príloha na stiahnutie: súbor vo formáte PDF o veľkosti 1278 kb [1278 kB]

Zverejnené: 06.10.2023 10:58:56


Správa audítora za rok 2022

Správa audítora o overení riadnej účtovnej závierky a výročnej správy za rok 2022

Príloha na stiahnutie: súbor vo formáte PDF o veľkosti 284 kb [284 kB]

Zverejnené: 25.09.2023 11:56:48


Oznámenie o čistení hraničného pruhu na štátnych hraniciach 2023

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky v rámci činností pri správe štátnych hraníc zabezpečuje pravidelné čistenie hraničného pruhu a kruhových plôch okolo hraničných znakov na štátnych hraniciach (§ 2 ods. 5 a 6 zákona č. 298/1999 Z. z. o správe štátnych hraníc).

Príloha na stiahnutie: súbor vo formáte PDF o veľkosti 76 kb [76 kB]

Zverejnené: 02.05.2023 8:56:11


Verejná obchodná súťaž - predaj nehnuteľného majetku obce (budova s.č. 99 + pozemky) - 2. kolo

Obec Čertižné vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy na predaj nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce Čertižné a to budovy bývalej základnej školy súp. č. 99 s príslušenstvom postavenej na pozemku parc. č. KN-C 131/1 a pozemku parc. č. KN-C 131/1 o výmere 3579 m2 zastavaná plocha a nádvorie zapísané na LV č. 670 k.ú. Čertižné. - 2. kolo

Príloha na stiahnutie: súbor vo formáte PDF o veľkosti 124 kb [124 kB]

Zverejnené: 24.03.2023 10:04:22


Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov 2022

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov v obci Čertižné v roku 2022

Príloha na stiahnutie: súbor vo formáte PDF o veľkosti 61 kb [61 kB]

Zverejnené: 28.02.2023 13:58:26


Evidencia štandardov kvality za oblasť VODA - pitná

URSO - Evidencia štandardov kvality za oblasť VODA - pitná - PTSR-CNYT8D-22309

Príloha na stiahnutie: súbor vo formáte PDF o veľkosti 224 kb [224 kB]

Zverejnené: 14.02.2023 7:37:19Strana 1 z 10

3.

jún

Zber separovaného odpadu

Jedlé oleje a tuky + plasty, PET fľaše

V čase: 7:00 - 9:00


5.

jún

Zber komunálneho odpadu

Bežný komunálny odpad

V čase: 7:00 - 9:00


Facebook